Hjem

FORNYBAR ENERGI


Fornybar energi kommer fra kilder som kontinuerlig fornyes på en naturlig måte. Fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp. De anses uuttømmelig og representerer derfor kilder med kontinuerlig tilførsel av ny energi. Fornybare energikilder er for eksempel biomasse, vannkraft og vindkraft, solkraft, bølgekraft, o.l.

Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi. Dette er energikilder som ikke fornyes og som kjennetegnes av begrensede naturressurser. Dermed er ikke- fornybar energi en ressurs som på ett eller annet tidspunkt vil gå tom. I tillegg har bruk av denne ressursen en negativ effekt på klima.

BIOMASSE


Bioenergi er den eldste energikilden, og er blitt brukt til varme og matlaging i alle tider. I dag er det fortsatt den viktigste energikilden for minst halvparten av verdens befolkning. Bioenergi er et samlebegrep for utnyttelse av biomasse til energiformål. Biomasse er organisk materiale som benyttes i energi produksjon. Energien produsert fra biomasse kalles for bioenergi. I første rekke er biomasse plantemateriale fra skog og landbruk, men det omfatter også alle grønne planter til havs (akvatisk biomasse). Avfallsprodukter som er laget av biomasse, som for eksempel trematerialer, papir og papp, kan også betegnes som bioenergi når de gjenvinnes og omdannes til varme og strøm i forbrenningsanlegg. Det vanligste bruksområdet for bioenergi er produksjon av varme og elektriskkraft. Bruk av biomasse til energiformål er CO2-nøytralt i den forstand at CO2 som frigjøres ved forbrenning av et tre tilsvarer den CO2-mengden treet har hentet fra omgivelsene og bundet opp i vekstfasen. Tilgangen på bioenergi internasjonalt er enorm, men må sees i sammenheng med et bærekraftig landbruk og bærekraftig skogsdrift.

(Kilde: www.fornybar.no)